Warranty

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ผลิตภัณฑ์นี้มีระยะเวลารับประกันตัวเครื่องเป็นเวลา 2 ปีเต็ม (สำหรับ Samsung,  Philips,  NEXT และ 
  Loghome) อุปกรณ์เสริมอื่นๆ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ ตามรุ่นของสินค้าที่ระบุไว้ด้านหน้า , ประกันติดตั้ง 6 เดือน 
 2. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ (ฟรี) หากสินค้า หรือชิ้นส่วนนั้นชํารุด อันเกิดจากความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ (ไม่รวมค่าบริการ/ค่าล่วงเวลา หากนอกเวลาทำการ)
 3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก 
  – อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การใช้ และการติดตั้งที่ผิดวิธี, เสียหายจากการขนส่ง, ขาดการดูแลรักษา, ละเลย ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดในคู่มือแนะนําการใช้งาน, การจราจล, ก่อการร้าย และภัยสงคราม 
  – การนําสินค้าไปซ่อม หรือเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใดๆ ภายในตัวสินค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัทฯ 
 4. ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะสินค้าของทางบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมถึงทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อเนื่องอื่นใด
 5. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเสียหายตามข้อ 1), บัตรรับประกันหมดอายุ, บัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทําการแก้ไขข้อความด้วยวิธีการต่างๆ, บัตรรับประกันหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่ 
 6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ หากไม่มีบัตรรับประกันมาแสดงแก่พนักงาน และไม่ได้มีการส่งบัตรรับประกันสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทาง บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงรุ่นตามที่ตกลงสั่งซื้อ
 • สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน
 • สินค้ายังคงอยู่ในสภาพเดิมที่ได้รับไปหมดทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์ และตัวสินค้า รวมถึงเอกสารใบรับประกันสินค้า และหมายเลขเครื่องจะต้องตรงกันเหมือนวันที่สินค้าถูกส่งออกจากบริษัทฯ
 • ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าพัสดุในการส่งคืนสินค้ากลับ
 • บริษัทฯ สามารถปฎิเสธการคืนสินค้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขด้านบน
 • บริษัทฯ ขอสงวนการคืนสินค้าเฉพาะในกรณีสินค้าไม่ตรงรุ่นตามที่ตกลงสั่งซื้อ ในกรณีมีปัญหา defetive จากการผลิตของโรงงาน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ และดูแลให้ตามระยะประกันสินค้า 

 

การคืนเงินค่าสินค้า

 • ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้าภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้าคืน และได้รับการตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขด้านบน